ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ท่านสามารถเรียกใช้งานเซอร์วิสของระบบต่างๆ ดังนี้
 • ระบบกองทุนสวัสดิการพนักงาน (Fund) โดยมีเซอร์วิสที่บริการคือ
  • สรุปการเบิกจ่ายปีงบประมาณปัจจุบัน
 • ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS) โดยมีเซอร์วิสที่บริการคือ
  • ผลงานวิชาการที่ท่านกรอกในรอบครึ่งปีงบปัจจุบัน
  • การสอนในรอบครึ่งปีงบปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในรอบปีงบปัจจุบัน
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online) โดยมีเซอร์วิสที่บริการคือ
  • ใบประเมินของตัวท่าน
  • ใบประเมินรอให้ท่านพิจารณา
  • รายการใบประเมินที่รอให้ท่านพิจารณา*
  • ใบประเมินรอประกาศ (Admin)
 • ระบบประเมินสมรรถนะบุคคล (Competency Online) โดยมีเซอร์วิสที่บริการคือ
  • กิจกรรมประเมินรายบุคคล
  • แสดงจำนวนรายการใบประเมินที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS) โดยมีเซอร์วิสที่บริการคือ
  • ใบลาที่รอให้ท่านอนุมัติ
  • จำนวนวันลาพักผ่อนคงเหลือของท่าน
  • สิทธิการลาป่วย/ลากิจส่วนตัว
  • บุคลากรที่ลางานในวันนี้
  • บุคลากรที่ไม่มีสังกัดตามการปฏิบัติงานจริง
  • ใบลาของคณะ ที่รอให้อนุมัติ
 • ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDOCs) โดยมีเซอร์วิสที่บริการคือ
  • เอกสารถึงตัวท่าน
  • เอกสารรอดำเนินการ
**หมายเหตุ : ส่วนของ single sign on อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ยังไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้

© Computer Center, Prince of Songkhla University. 2014